יזמות ותעסוקה גולן

קולות קוראים

עיקרי קול קורא של החטיבה להתיישבות- נוהל תמיכה ביזמות עסקית 2017-2018: 

שימו לב! תאריך הגשת הבקשה לקבלת מענקים במסגרת הקול קורא של החטיבה להתיישבות הוארך וניתן להגיש את הבקשות עד  ל 31/10/18 בשעה 00:00.

אופן הפניה

 • החברה הכלכלית דרך המחלקה ליזמות ותעסוקה תפיץ את המידע, תרכז בקשות  ותהיה מקור להצפת שאלות או הבהרות של הקול קורא הנ"ל.
 • הקול קורא צפוי להתפרסם בסוף יולי \תחילת אוגוסט כאשר זמן התגובה והגשת הבקשות כולל תוכנית עסקית יערך חודשים וחצי בלבד . אישור המיזם עד תום 2018 – וביצוע ההשקעות בפועל ב2019 .

מי זכאי להגיש בקשה   

 • כל תושבי מועצה אזורית גולן רשאים להגיש בקשה - יזמים פרטיים ואגודות, למעט מי שקיבל בעבר 150,000 ₪ מהחטיבה להתיישבות.
 • התקציב הארצי הכולל לקול הקורא הינו 7 מלש"ח התקציב הנ"ל יחולק במסגרת האישורים של המיזמים השונים שיוגשו .
 • הנוהל מתייחס למיזמים שאינם נכללים בחוק לעידוד השקעות בתעשייה, תיירות וחקלאות.
 • התמיכה תינתן לנושאי יזמות עסקית ופיתוח כלכלי, בהתיישבות הכפרית, בתחומי התעסוקה הבאים: תיירות, לרבות תיירות כפרית וחקלאית; מסחר; מלאכה; תעשייה; שירותים ועסקים קטנים אחרים, לרבות כאלה העוסקים בנושאי חינוך (לא פורמלי ( , תרבות ופיתוח טכנולוגיה . בתחום החקלאות תינתן תמיכה רק בהון חוזר כהזנקה לפעילות חקלאית.

קריטריונים ותנאים

 • במסגרת הנוהל החטיבה להתיישבות תעמיד תקציב תמיכה ייעודי, שיוקצה, כמענק מותנה, בתנאי שהמיזם יפעל לפחות 5 שנים ברציפות והיזם\מתיישב יתגורר בישוב במשך תקופה זאת.
 • יזם יכול לקבל עד 200,000 ₪ או 50% ( הנמוך מבניהם ) מעלות המיזם
 • אגודה יכולה לקבל עד 500,000 ₪ או 50% ( הנמוך מבניהם ) מעלות המיזם
 • הון עצמי מינימלי של היזם / האגודה 10% ( את היתרה ניתן להשלים בהלוואות או מענקים אחרים ).
 • עלות מוכרת לצורך תמיכה בשכר לעובד עד 180,000 ₪
 • ישנה רשימת קריטריונים מסודרת שמעניקה את הניקוד לכל בקשה -מינימום 50 נק'
 • ישנה עדיפות לבעלי עסקים קיימים, שמרחיבים פעילות בדגש על תוספת עובדים.
 • העסקים שיקבלו מענק יהיו חייבים לעמוד בתנאי הסף המקובלים של רישוי, תב"ע, רישיון עסק.
 • היזם יידרש להעמיד כנגד התמיכה שיקבל בטחונות מתאימים, בהתאם לדרישת החטיבה.
 • דרך ההגשה תהיה בהקלדה של החט"ל במרכבה ( לא דרך המועצה )
 • הבקשות יגיעו לחט"ל , והיא תפעיל ועדת בחינה ותיתן את אישורי ההקצאות בהתאם לקריטריונים שפורסמו בטבלה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לליאור רוכמן: בטלפון 04-6851005 או במייל Sm-hcl@megolan.org.il